วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม EXE โดยอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าไปดาว์โหลดติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาพ


เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ให้นักศึกษาลองใช้ โดยประยุกต์จากงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทุกทีมทำบทเรียนผ่านเว็บ


เมื่อได้ลองใช้โปรแกรมแล้ว อาจารย์ได้ให้เวลากับทุกทีมให้ปรึกษาวางแผนงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทำบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ


หลังจากนั้นอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ทุกทีมไปทำโครงงานตามหัวข้อที่แต่ละทีมได้รับผิดชอบ โดยให้ทุกทีมเข้าไปดูรูปแบบตัวอย่างได้ในอีเลิร์นนิ่ง

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้

        วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีการจัดการเรียนสอน เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
   ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

 ได้มีการจัดรูปแบบที่แสดงผลบนเว็บ ดังนี้
1. ได้เรียนรู้วิธีการป้อนข้อความตัวอักษร
2. ได้เรียนวิธีการแทรกรูปภาพ
3. ได้เรียนรู้วิธีการใส่ลิงค์
4. ได้เรียนรู้วิธีการแทรกตาราง
5. และอื่นๆผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้

           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ จากงานที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายกับแต่ละทีม ซึ่งแต่ละทีมได้ทำการอ่านศึกษา แนวคิด เนื้อหา ในประเด็นต่างๆ ต่อไป


ทีมแรก ทีม BELIEVE ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-LEARNING) โดยได้อธิบายถึง ความหมายของอีเลิร์นนิ่ง บทบาทของอีเลิร์นนิ่ง ความสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ข้อดี-ข้อเสียของอีเลิร์นนิ่ง ได้ตัวอย่าง MOOC การประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้

   E-LEARNING เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร

ทีมที่สอง ทีม ABILITY ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยได้อธิบายถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ข้อดี-ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC กับการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ MOOC สรุปได้ดังนี้  
      MOOC คือหลักสูตร (COURSE) ที่เรียนออนไลน์ (ONLINE) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (OPEN) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (MASSIVE) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น

ทีมที่สาม ทีม PRICELESS ได้นำเสนอหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด 5ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์

ทีมที่สี่ ทีม TOGETHER ได้นำเสนอหัวข้อ ารใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้อธิบายถึง ความหมายของเว็บบล็อก ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี-ข้อจำกัดของเว็บบล็อก ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บบล็อก  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้
        การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น YOUTUBE, FACEBOOK เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


ทีมที่ห้า ทีม MEMORY ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยได้อธิบายถึง ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประเภทการเรียนการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างการเรียนการสอนผ่านเว็บกับห้องเรียนปกติ และตัวอย่างเว็ปไซต์ สรุปได้ดังนี้
      การสอนบนเว็บ (WEB-BASED INSTRUCTION) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปกับการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จากการนำเสนอของทุกทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละทีม เพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไป
           

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 5 สรุปได้ดังนี้

   วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยแต่ละทีมได้ใช้วิธีการที่แตกต่างดังนี้
ทีมที่ 1 ทีม TOGETHER นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ TEAM BASED LEARNING : (TBL)


ทีมที่2 ทีม MEMORY นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PROBLEM - BASED LEARNING ( PBL )


ทีมที่3 ทีม PRICELESS นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (INQUIRY METHOD)


ทีมที่4 ทีม ABILITY นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (GBL)


และทีมที่5 ทีม BELIEVE นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ PROJECT-BASED LEARNING: PJBL

ทั้งนี้จากการนำเสนอของทุกทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละทีม เพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไป

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4: กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 4 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน ที่ม Priceless จึงได้นัดทำงานทีม ดังที่ อาจารย์มอบหมาย
ซึ่งได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที โดยทีม Priceless ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการรียนการสอนผ่านเว็บ โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3: กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังนี้

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากไม่มีการจัดเรียนการสอน ทีม PRICELESS จึงได้นัดทำงานทีม ดังที่

อาจารย์ได้มอบหมายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเข้าไปทำงานในห้องสมุด โดยทีม PRICELESS ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการใช้ INQUIRY BASED LEARNING