วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ WBI ครั้งที่ 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ. 3


สรุปการเรียนรู้วิชา เว็บช่วยสอน 
ผลการเรียนรู้ WBI ครั้งที่ 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ. 3สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ตามแนว มคอ.3

1. ได้ทราบถึงคำอธิบายของรายวิชา
2.ได้ทราบว่าแต่ละสัปดาห์เรียนหัวข้ออะไร
3.ได้ทราบจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของรายวิชา

ข้อเสนอแนะ


1.อยากให้อาจารย์อธิบายแต่ละเรื่องให้เข้าใจ
2.อยากให้อาจารย์

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 11

                                      สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้


เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์ติดไปราชการ อาจารย์จึงได้หมอบหมายให้แต่ละทีมไปจองขอใช้ห้องติวกลุ่ม ที่ห้องสมุด และให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ให้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง โดยให้แต่ละทีมสร้าง e-r diagram (ใน Cacoo Cloud App) โดยให้แยกสีของแต่ละทีมให้ชัดเจน
2) ให้สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้นี้ ให้สอดคล้องกับ e-r diagram
3) สร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูลที่กำหนดให้

โดยทีมครูจ๋า มีสมาชิกประกอบด้วยดังนี้
1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห          รหัส 405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ     รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ    รหัส 405709006
4.นางสาวสุไบดะห์ ลาเตะ       รหัส 405709009
5.นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ         รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ      รหัส 405709024


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้·                     โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์
·                     อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยPHP 
และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin


      ทีมครูจ๋าออกนำเสนอ
                                                               

 นำเสนอ Context Diagram   
โดย นายอับดุลการีม มะดีเยาะ ทีมครูจ๋า


นำเสนอ ER-Diagram 
              โดย นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ ทีมครูจ๋าผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 9

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

·     ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ชุดที่ 1 แนะนำ PHP เบื้องต้น    
1. แนะนำฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมูล
10.การแก้ไขข้อมูล
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป                                                                                                                       นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

·      ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจำนวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน
  คำตอบ
  
2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคำนวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
    คำตอบ

3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
ถ้าคะแนนรวม
0-49 เกรด F
50-59 เกรด D
60-69 เกรด C
70-79 เกรด B
80-100 เกรด A

คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *

เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนนสมมติ 78

 คำตอบ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 8

ผลการเรียนรู้วิชา IMC ครั้งที่ 8 การนำงานเป็นทีม : ทำงานเป็นทีม


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Management For Education) ครั้งที่ 8 สรุปดังนี้ ·         ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ โดยแต่ละทีมพัฒนาระบบดังต่อไปนี้
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   แต่ละทีมได้ให้ตัวแทนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยมีอาจารย์ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาพร้อมให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีมเพื่อให้นักศึกษาทำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ·                     อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสอบก่อนเรียน
·                     อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ 
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สำหรับ PHP 

               6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับ HTML
               9. ตัวแปรและการกำหนดค่า
             10. ตัวดำเนินการ
             11. คำสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คำสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คำสั่งทำซ้ำแบบ for
             14. คำสั่งทำซ้ำแบบ while
             15. คำสั่งทำซ้ำแบบ do while
             16. บทสรุป
·                     และอาจารย์ได้มอบแบบฝึกหัดให้ไปทำเป็นงานกลุ่มคิดทำร่วมกัน
               1.  เขียนโปรแกรมแสดงเลขจำนวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน
               2.  เขียนโปรแกรมแสดงการคำนวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7

ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 7

ผลการเรียนรู้วิชา IMC ครั้งที่ 7 การนำงานเป็นทีม : การนำเสนอ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Information Management For Education) ครั้งที่ 7 สรุปดังนี้วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ทีมครูจ๋า ซึ่งสมาชิกมีดังนี้
1. นางสาวอัฟรีมา          ลาแห                      รหัส 405709002
2. นางสาวอับดุลการีม    มะดีเย๊าะ                   รหัส 405709004
3. นายมูฮัมหมัดอณุวาห์  เจ๊ะมะ                      รหัส 405709006
4. นางสาวฟิตรี            โต๊ะกือจิ                     รหัส 405709018
5. นางสาวนูรีซา           เจ๊ะมามะ                    รหัส 405709024

          ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน นายวรชัย ศรีเมืองและนางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ เป็นผู้พัฒนาระบบ

  โดยมีผู้นำเสนอตามลำดับดังนี้
1. นางสาวอัฟรีมา ลาแห นำเสนอเกียวกับ
-ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
-วัตถึประสงค์ของงานวิจัย
-กลุ่มตัวอย่าง
-ประโยชน์ที่ได้รับ

2. นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

3. นายมูฮัมหมัดอาณุวาห์ เจ๊ะมะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

4. นางสาวซูไบดะห์ ลาเต๊ะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ขอบเขตของระบบสารสนเทศ

5. นายอับุลการีม มะดีเย๊าะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
- ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
- แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

สุดท้าย นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รับหน้าที่เป็นพิธีกร

และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารย์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับการนำเสนอ เช่น การใช้ภาษา เป็นต้น และเนื้อหาบนสไลด์ เช่น พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่น เป็นต้นสรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม

ทีม Caption นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
ที่ม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ทีม ครูปิ่น นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม