วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 13 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 13 สรุปได้ดังนี้


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นำเสนอโครงงาน ที่แต่ละทีมได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning ณ อาคาร 06-305 ซึ่งแต่ละทีมได้พัฒนาเรื่อง ดังนี้

1. ทีม Believe ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง การทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL ซึ่งทีม Believe ได้เลือกโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ2. ทีม Together ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง การจัดการสารสนเทศ ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ


3. ทีม Priceless ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL  ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนำไปใช้ (Implement station) การประเมินผล (Evaluation)  และได้เลือกโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

4. ทีม Memoryได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง ารสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนสตรียะลา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

5. ทีม Ability ได้พัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บด้วย exe learning  เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พัฒนาตามหลักการ ADDIE MODEL เช่นกัน ซึ่งได้เลือกโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนการสอนบนเว็บ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 12 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 12 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้

1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

โดยทีมเราได้มีการมอบหมายงานภายในทีมอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานทีม

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้


วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่  เวลา 09.00 น. - 14.30 น. ได้จัดการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

- โดยอาจารย์ผู้สอนได้นัดเรียนชดในเรื่องการสร้างบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยการแนะนำเทคนิคการใช้ การทำแบบทดสอบ การรวมไฟล์ และอื่นๆ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับใช้กับผลงานการสร้างบทเรียนของตนเอง

- สอนวิธีการเขียนโครงงาน แบบรายงานผลการพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
- ให้แต่ละทีมไปเตรียมการนำเสนอโครงงาน การพัมนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ
- และสุดท้ายได้แนะนำถึงการเตรีมตัวสอบปลายภาค


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้
สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 อาจาร์ผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมเข้าจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) ทีมละ 1 ห้อง โดยทีม PRICELESS ได้ใช้ห้อง 309 ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกแต่คนในทีมดำเนินการทำงานตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายไว้ ดังนี้


1. การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ โดยโปรแกรม exe เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
และอาจารย์ผู้สอนจะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของแต่ละทีมตามห้อง พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำชี้แนะ เพื่อให้แต่ละทีมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

จากหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ ให้แต่ละทีมเลือกไปศึกษามาหนึ่งหัวข้อ ซึ่งทางกลุ่ม PRICELESS ได้เลือกศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ  E-LEARNING  และทางทีมพวกเราได้เลือกศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-LEARNING วิชาสถิติธุรกิจ แล้วจากนั้นได้ทำการนำเสนอผ่านวีดีโอลงใน YOUTUBE
ในส่วนการทำงาน ทีมเราได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานอย่างชัดเจน และทั่วถึง และให้ทุกคนภายในทีมร่วมกันศึกษางานวิจัยให้เข้าใจ เพื่อที่จะนำเสนอได้อย่างราบรื่นและเป็นธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าทุกคนในทีมมีความตั้งใจและทุ่มเทกับงานอัดวีดีโอนี้มาก ซึ่งได้ทำให้สมาชิกในทีมมีความสามัคคีมากเป็นพิเศษ
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยการออกแบบและนำเสนอสาระการเรียนรู้ด้วยวีดีโอ มีประโยชน์ต่อวิชาชีพในอนาคตอย่างมาก เพราะสามารถจัดทำเป็นวีดีโอเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่สามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นที่มีความสนใจในเนื้อหานั้นด้วยขอบคุณอาจารย์ผู้สอนสำหรับข้อเสนอแนะ ทางทีม PRICELESS จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมครั้งต่อๆไป

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การสร้างบทเรียนผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม EXE โดยอาจารย์ให้นักศึกษาเข้าไปดาว์โหลดติดตั้งโปรแกรม ดังรูปภาพ


เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ให้นักศึกษาลองใช้ โดยประยุกต์จากงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทุกทีมทำบทเรียนผ่านเว็บ


เมื่อได้ลองใช้โปรแกรมแล้ว อาจารย์ได้ให้เวลากับทุกทีมให้ปรึกษาวางแผนงานที่อาจารย์ได้มอบหมายไว้ให้ทำบทเรียนช่วยสอนผ่านเว็บ


หลังจากนั้นอาจารย์ได้มอบหมายงานให้ทุกทีมไปทำโครงงานตามหัวข้อที่แต่ละทีมได้รับผิดชอบ โดยให้ทุกทีมเข้าไปดูรูปแบบตัวอย่างได้ในอีเลิร์นนิ่ง

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้

        วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ได้มีการจัดการเรียนสอน เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ
   ภาษา HTML และแท็กพื้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ แนวคิดการพัฒนาบทเรียนและการเรียนการสอนผ่านเว็บ ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนหรือกิจกรรม องค์ประกอบ วิธีการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

 ได้มีการจัดรูปแบบที่แสดงผลบนเว็บ ดังนี้
1. ได้เรียนรู้วิธีการป้อนข้อความตัวอักษร
2. ได้เรียนวิธีการแทรกรูปภาพ
3. ได้เรียนรู้วิธีการใส่ลิงค์
4. ได้เรียนรู้วิธีการแทรกตาราง
5. และอื่นๆผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้

           วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อต่างๆ จากงานที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายกับแต่ละทีม ซึ่งแต่ละทีมได้ทำการอ่านศึกษา แนวคิด เนื้อหา ในประเด็นต่างๆ ต่อไป


ทีมแรก ทีม BELIEVE ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (E-LEARNING) โดยได้อธิบายถึง ความหมายของอีเลิร์นนิ่ง บทบาทของอีเลิร์นนิ่ง ความสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิ่ง ข้อดี-ข้อเสียของอีเลิร์นนิ่ง ได้ตัวอย่าง MOOC การประยุกต์ใช้ สรุปได้ดังนี้

   E-LEARNING เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ที่ผู้คนทั่วโลกมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการเปิดประตูการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร

ทีมที่สอง ทีม ABILITY ได้นำเสนอหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC โดยได้อธิบายถึงความหมาย บทบาทและความสำคัญ ลักษณะสำคัญ ข้อดี-ข้อจำกัด ตัวอย่าง MOOC กับการประยุกต์ใช้ และตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ MOOC สรุปได้ดังนี้  
      MOOC คือหลักสูตร (COURSE) ที่เรียนออนไลน์ (ONLINE) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (OPEN) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (MASSIVE) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น

ทีมที่สาม ทีม PRICELESS ได้นำเสนอหัวข้อขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ  โดยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเรียนการสอนผ่านเว็บมีทั้งหมด 5ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
    การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์

ทีมที่สี่ ทีม TOGETHER ได้นำเสนอหัวข้อ ารใช้บล็อกเป็นสื่อเสริมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู โดยได้อธิบายถึง ความหมายของเว็บบล็อก ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก ข้อดี-ข้อจำกัดของเว็บบล็อก ตัวอย่างการสอนผ่านเว็บบล็อก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บบล็อก  และการประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ สรุปได้ดังนี้
        การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น YOUTUBE, FACEBOOK เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


ทีมที่ห้า ทีม MEMORY ได้นำเสนอหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยได้อธิบายถึง ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ลักษณะสำคัญการเรียนการสอนผ่านเว็บ ประเภทการเรียนการสอนผ่านเว็บ ข้อแตกต่างการเรียนการสอนผ่านเว็บกับห้องเรียนปกติ และตัวอย่างเว็ปไซต์ สรุปได้ดังนี้
      การสอนบนเว็บ (WEB-BASED INSTRUCTION) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนผ่านเว็บนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปกับการเรียนในห้องเรียนตามปกติ อยู่ที่ว่าผู้สอนและผู้เรียนจะมาประยุกต์ใช้กันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้จากการนำเสนอของทุกทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละทีม เพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไป
           

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 5 สรุปได้ดังนี้

   วันที่ 7 กันยายน 2560 ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยแต่ละทีมได้ใช้วิธีการที่แตกต่างดังนี้
ทีมที่ 1 ทีม TOGETHER นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ TEAM BASED LEARNING : (TBL)


ทีมที่2 ทีม MEMORY นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน PROBLEM - BASED LEARNING ( PBL )


ทีมที่3 ทีม PRICELESS นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (INQUIRY METHOD)


ทีมที่4 ทีม ABILITY นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (GBL)


และทีมที่5 ทีม BELIEVE นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการ PROJECT-BASED LEARNING: PJBL

ทั้งนี้จากการนำเสนอของทุกทีมอาจารย์ผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่องของแต่ละทีม เพื่อให้ทุกทีมนำไปปรับปรุงในครั้งต่อๆไป

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4: กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 4 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากไม่มีการเรียนการสอน ที่ม Priceless จึงได้นัดทำงานทีม ดังที่ อาจารย์มอบหมาย
ซึ่งได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที โดยทีม Priceless ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการรียนการสอนผ่านเว็บ โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ


ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3: กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 3 สรุปได้ดังนี้

         วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากไม่มีการจัดเรียนการสอน ทีม PRICELESS จึงได้นัดทำงานทีม ดังที่

อาจารย์ได้มอบหมายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเข้าไปทำงานในห้องสมุด โดยทีม PRICELESS ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ ACTIVE LEARNING โดยใช้วิธีการใช้ INQUIRY BASED LEARNINGวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ WBI ครั้งที่ 2 : กิจกรรมการเรียนรู้


สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION: WBI) ครั้งที่ 2 สรุปได้ดังนี้


- อาจารย์ได้แบ่งสมาชิกนักศึกษาออกเป็นกลุ่มๆ ทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่
ทีม Memory
 1. 405709003    นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ
 2. 405709011    นางสาวเบญจวรรณ  พุทธฤทธิ์
 3. 405709029    นายมะรอกิ  มามะ
 4. 405709030    นายสมยศ  ดีวิจิตร
 5. 405709034    นางสาวอัสมะ  ม๊ะเร๊ะ
 6. 405709036    นางสาวอัสมาดี  สาหะ
ทีม Together
 1. 405709006 นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ
 2. 405709001 นายสุไฮมิง เจ๊ะหลง
 3. 405709033 นายไฟซอล มามะ
 4. 405709012 นางสาวโซฟียา เปาะจิ
 5. 405709018 นางสาวฟิตรี โตะกือจิ
 6. 405709025 นางสาวซาเดีย แก้วเพ็ชร์
ทีม Priceless
 1. 405709038    นายนิรสสลัน   จิใจ
 2. 405709024    นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมามะ
 3. 405709010    นายนัสริน  โซ๊ะสะอิ
 4. 405709002    นางสาวอัฟรีมา ลาแห
 5. 405709023    นางสาวพาอีซะห์  สะแม
 6. 405709020    นายซอลาฮุดดิน อาแวกะจิ
ทีม Ability
 1. 405709004    นายอับดุลการีม มะดีเยาะ
 2. 405709007    นายอิมรอน สุหลง
 3. 405709008    นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู
 4. 405709009    นางสาวซูไบดะห์ ลาเต๊ะ
 5. 405709014    นางสาวตอยีบะห์ ซากา
 6. 405709035    นางสาวมาลีนี ลอแม
ทีม Believe
 1. 405709022    นายมุฮตาซีดีน เดียได
 2. 405709019    นายอากรัน อาแด
 3. 405709020    นางสาวสนธเยศ ขํานุรักษ์
 4. 405709017    นางสาวยามีลา อาแซ
 5. 405709005    นางสาวไอนี สะหะเมาะ
 6. 405709037    นายอัมรัณ แปซะ
ซึ่งกลุ่มดิฉันจะประกอบไปด้วย
 1. 405709038    นายนิรสสลัน   จิใจ ตำแหน่ง ประธาน
 2. 405709024    นางสาวนูรีซา  เจ๊ะมามะ ตำแหน่ง เลขานุการ
 3. 405709010    นายนัสริน  โซ๊ะสะอิ ตำแหน่ง รองประธาน
 4. 405709002    นางสาวอัฟรีมา ลาแห ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ
 5. 405709023    นางสาวพาอีซะห์  สะแม ตำแหน่ง กรรมการ
 6. 405709020    นายซอลาฮุดดิน อาแวกะจิ ตำแหน่ง กรรมการ
- อาจารย์ได้มอบหมายงานให้แต่ละทีมไปทำ